Danh mục
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
VĂN BẢN MỚI
TIN TỨC & SỰ KIỆN
DOANH NGHIỆP & SẢN PHẨM
HỘI NHẬP
KHỞI NGHIỆP & QUẢN TRỊ KINH DOANH
LIÊN KẾT/HỢP TÁC
TIN CỘNG ĐỒNG (APCC)
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
BẢN TIN GIÁ DỪA
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM
CƠ HỘI KINH DOANH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH DỪA
TIN CÔNG NGHỆ (APCC)
KỸ THUẬT TRỒNG DỪA
DỪA VÀ SỨC KHỎE
VĂN HÓA DỪA
VIDEO CLIP
THƯƠNG HIỆU - KỶ LỤC
LỄ HỘI DỪA BẾN TRE
THỐNG KÊ NGÀNH DỪA
THƯ VIỆN ẢNH
HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI DỪA

“ Website này được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo Bến Tre (DBRP Bến Tre ) và sự góp sức của nhiều bạn bè. Hiệp hội Dừa Bến Tre rất mong thành viên của Hiệp hội và thân hữu xa gần tiếp tục giúp đỡ, góp ý và gởi tin - bài, để  Website ngày càng hoàn chỉnh và có ích”.

HIỆP HỘI DỪA BÊN TRE

Thông tin cần biết
 
Những quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
01-03-2017

Ngày 05/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.


Thông tư này gồm 8 chương và 20 điều, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:
1. Về lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế:
- Bãi bỏ một số điều của các Thông tư về kinh doanh, xuất khẩu than (bãi bỏ Điều 4, Thông tư số 14/2013/TT-BCT và khoản 1, Điều 4, Thông tư số 15/2013/TT-BCT).
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; hoạt động tạm xuất, tái nhập và hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa (bãi bỏ Điều 9, 10, 11, 12 và điểm c, khoản 1, Điều 13; sửa đổi, bổ sung điểm d, đ, khoản 1, Điều 13 và điểm d, khoản 1, Điều 17 của Thông tư số 05/2014/TT-BCT; thay thế Phụ lục VI, VII của Thông tư số 05/2014/TT-BCT bằng phụ lục I, II của Thông tư số 27/2016/TT-BCT).
- Bãi bỏ Quyết định số 06/2006/QĐ-BCN ngày 10/4/2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.
2. Về lĩnh vực hóa chất:
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp (bãi bỏ khoản 1, Điều 6 và Điều 7; sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 19 và khoản 2, Điều 20 của Thông tư số 42/2013/TT-BCT).
- Bãi bỏ Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Bãi bỏ Điều 4 của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.
- Bãi bỏ Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07/4/2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.
3. Về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp:
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (bãi bỏ Điều 3, Điều 4, Điều 5; sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 11 của Thông tư số 61/2014/TT-BCT).
- Bãi bỏ Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.
- Bãi bỏ khoản 3, Điều 1, Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 23/2009/TT-BCT.
- Bổ sung khoản 3, Điều 14 Thông tư số 23/2009/TT-BCT.
4. Về lĩnh vực phân bón:
- Bãi bỏ Điều 5, Điều 13 và Phụ lục 1 Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.
5. Về lĩnh vực kinh doanh khí:
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ:
Bãi bỏ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 28, điểm đ khoản 1 Điều 31, khoản 1, khoản 2 Điều 41, Điều 43, khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 của Thông tư số 41/2011/TT-BCT.
+ Thay thế căn cứ pháp lý “Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009” thành Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về  điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương tại phần căn cứ pháp lý và các điều khoản dẫn chiếu tới Nghị định số 107/2009/NĐ-CP tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT.
6. Về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng:
- Bãi bỏ Điều 4, Điều 5, Điều 6, Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư số 39/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 28/10/2011 quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng.
7. Về lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương:
- Đối tượng áp dụng: 
+ Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5 và mục 6 Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CP không áp dụng đối với: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 58/2014/TT-BCT; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.
+ Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại mục 7, 8 Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CP không áp dụng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.
- Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến: Bãi bỏ Thông tư số 54/2014/TT-BCT ngày 18/12/2014 của Bộ Công Thương; giải thích các từ ngữ liên quan đến mục 4, Chương VI của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP (cơ sở sản xuất sữa chế biến, sản phẩm sữa chế biến).
 - Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia: Bãi bỏ Thông tư số 53/2014/TT-BCT ngày 18/12/2014 của Bộ Công Thương; giải thích từ ngữ “Cơ sở sản xuất bia” tại mục 5, Chương VI của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP.
- Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật: Bãi bỏ Thông tư số 59/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương; giải thích từ ngữ “Cơ sở sản xuất dầu thực vật” tại mục 5, Chương VI của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP.
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự, thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương (bãi bỏ Chương II, sửa đổi quy định dẫn chiếu tại khoản 1 Điều 6, điểm a, b Điều 7 và Phụ lục VII; sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 8, khoản 2 Điều 13, khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 40/2013/TT-BCT).
- Bãi bỏ Chương II, Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Thông tư số 57/2015/TT-BCT.
- Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa, bia và dầu thực vật:
+ Bộ Công Thương giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện mục 2, mục 3, mục 4, mục 5 và mục 6 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP trên phạm vi toàn quốc.
+ Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện mục 2, mục 3, mục 4, mục 5 và mục 6 Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CP tại địa phương.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2017.
Thông tư chi tiết: tải về tại đây 
P.KTAT-MT
Nguồn: congthuongbentre.gov.vn

Các tin khác:
Quy tắc trọng tài VIAC 2017 giúp giảm phí tổn cho các doanh nghiệp
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2017
Miễn thuế nhập khẩu, GTGT với hàng tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế
Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.
Quy định về không tính tiền chậm nộp thuế
Đến năm 2020, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 45% nhu cầu
Mức bảo lãnh Chính phủ tối đa bằng 70% tổng đầu tư dự án
Nguyên tắc quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ
Thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 40 nước
Tháng 6-2017: Mã vùng điện thoại tỉnh chuyển thành 0275
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, chất lượng nội dung Website này như thế nào ?
Rất phong phú
Khá phong phú
Chưa phong phú
Ý kiến khác
Dành cho Quảng cáo
Thương hiệu mạnh
Cơ sở Dừa Xanh Bến Tre
Cơ sở KDSX Thạch dừa Minh Tâm
Thạch dừa Minh Châu
Cty TNHH MTV Chế biến Dừa Lương Quới
DNTN Hưng Long
Kẹo dừa Thanhh Long
DNTN Trương Phú Vinh
Công ty TNHH Vĩnh Tiến
Công ty Lê An
Công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long
Công ty Cổ phần Mỹ phẩm dừa Phú Long
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13.799.722
Online: 27
Sản phẩm doanh nghiệp
 
Trang chủ | Dịch vụ | Liên hệ - Góp ý
Về đầu trang
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun